MR MUSCLE granule za odtok, 250ml

Znamka: MR MUSCLE Naša številka: 1368362

MR MUSCLE granule za odtok, 250ml

Mr. Muscle® sredstvo za odmaševanje trdovratnih zamašitev odtočnih cevi v obliki granul, pri čemer ne poškoduje cevi. Celoten opis

2.8

2,80 €

Naša številka: 1368362

Predstavitev

Opis artikla

Granule za odtok

Mr. Muscle® sredstvo za odmaševanje trdovratnih zamašitev odtočnih cevi v obliki granul, pri čemer ne poškoduje cevi.

Glavne lastnosti

 • Namen:Granule za odtok
 • Količina: 250ml

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Pozor
 • Nevarno. H290 Lahko je jedko za kovine.
 • P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
 • H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P260 Ne vdihavati razpršila.
 • P264 Po uporabi temeljito umiti roke.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice
 • P301 + P330 + P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja.
 • P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho.
 • P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
 • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika.
 • P405 Hraniti zaklenjeno.
 • P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
 • Uporabljati le v skladu z navodili.
 • Uporabljati samo v dobro prezračevanih prostorih

Tehnične podrobnosti

Parametri artikla %1% %2%

Prostornina 250 ml
Razvrstitev - čistilna sredstv Kopalnica