Planet Pool klor granulat, hitrotopen, 1 kg (501601)

Planet Pool klor granulat, hitrotopen, 1 kg (501601)

Številka: 898027
Planet Pool klor granulat je sredstvo za prvo ali sunkovito kloriranje vode. Količina 1 kg. Celoten opis
9,97 €
Dostava Mimovrste

Na zalogi v skladišču 5+ artikli

Na voljo takoj na prevzemnem mestu
Prevzemna mesta
 
Jutri predvidena dostava na dom
 

Številka: 898027

Predstavitev

Lastnosti

 • Klor granulat je sredstvo z več kot 50% aktivnega klora, ki ga uporabljamo za prvo, sunkovito in hitro kloriranje.
 • Primeren je za vse trdote vode, pH nevtralen, stabiliziran in hitrotopen.
 • Primeren za vzdrževanje vode v privatnih bazenih.

Uporaba

 • Poskrbite, da bosta vsebnost klora in pH vrednost zmeraj v idealnem območju.
 • Za merjenje uporabljajte merilec za pH in merilec za klor.
 • Biocide uporabljajte varno.
 • Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

Tehnične podrobnosti

Idealna pH vrednost vode 7,0 – 7,6
Idealna vsebnost klora 1 – 3 mg/L
Količina 1 kg

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

GHS07 GHS09

POZOR

 • H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
 • H319 Povzroča hudo draženje oči.
 • H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
 • H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
 • P301+P312 PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
 • P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P405 Hraniti zaklenjeno.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalno zakonodajo.
 • EUH031 V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.
 • EUH206 Pozor! Ne uporabljajte skupaj z drugimi izdelki. Lahko se sproščajo nevarni plini (klor).