Bogdan Sajovic: Jugoslovanski morilci
15 ‚ā¨ 7,90 ‚ā¨

NajstraŇ°nejŇ°i zlońćini vseh ńćasov

Najbolj pretresljivi, grozljivi, neverjetni zlońćini, ki so se zgodili v¬†socialistińćni Jugoslaviji od druge svetovne vojne do slovenske osamosvojitve.

dr. Henrik Tuma, Iz mojega Ňĺivljenja
29,74 ‚ā¨

Dr. Henrik Tuma (1858¬†‚Äď 1935) je veliko ime slovenskega javnega Ňĺivljenja s¬†konca 19.¬†in z¬†zańćetka 20.¬†stoletja. Sooblikoval je socioloŇ°ko in demokratińćno misel svojega ńćasa, vtisnil mońćan peńćat politiki in pravu in se na ta nańćin vpisal med tiste, ki so ustvarjali slovensko zgodovino.

Hrvoje Klasińá: Jugoslavija in svet leta 1968
29 ‚ā¨

KODA S

V¬†knjigi, ki se v¬†osrńćju nanaŇ°a na Ň°tudentsko gibanje, je predstavljen poloŇĺaj v¬†nekdanji Jugoslaviji, mednacionalni odnos ter vloga tedanjega predsednika.

Katrin Unterreiner: Cesar Franc JoŇĺef
27 ‚ā¨

1830‚Äď1916 : miti in resnica

Avtorica z¬†zapisi in mnogimi fotografijami pribliŇĺa zasebno Ňĺivljenje enega najpomembnejŇ°ih HabsburŇĺanov. Cesar Franc JoŇĺef je vladal drŇĺavi mnogih narodov, tudi naŇ°emu.

Bojan Knific: Klobńćińć in nit, stari modni hit
10 ‚ā¨

Knjiga na zelo slikovit in zanimiv nańćin predstavi trŇĺiŇ°ko tekstilno dediŇ°ńćino, modrotiskarstvo in nogavińćarstvo. Vse tri dejavnosti so umeŇ°ńćene v¬†Ň°irŇ°i zgodovinski kontekst, pestro besedilo pa je dopolnjeno z¬†bogatim slikovnim gradivom, ilustracijami postopkov predelave blaga in prińćevanji TrŇĺińćanov in okoliŇ°kih prebivalcev.

Bojevnik
24,90 ‚ā¨

NajnovejŇ°a zgodovinska knjiga, ki vam jo predstvaljamo, Bojevnik, je knjiga spominov vojnih veteranov prve svetovne¬†vojne.

Dr. Boris M. Gombańć: Slovenija, Italija + Bela knjiga
8,35 ‚ā¨

Knjiga je prispevek k¬†uravnoteŇĺenemu pogledu na zgodovino odnosov med Italijani in Slovenci v¬†zadnjih dveh stoletjih. TrŇĺaŇ°ki zgodovinar pomaga razumeti razloge za trenja v¬†prostoru med Alpami in Jadranom ter pojasnjuje okoliŇ°ńćine, ki so pripeljale do italijanskega zatiranja Slovencev z¬†vrhuncem v¬†ńćasu faŇ°izma. ҆tudija je namenjena ne le politikom in diplomatom, ampak tudi Ň°irŇ°emu krogu bralcev.

Dr. TomaŇĺ Kladnik, Katarina Jurjavńćińć, JoŇĺe DeŇĺman: Vojne fotografije 1941-1945
31,90 ‚ā¨ 29,67 ‚ā¨

Partizanske enote (iz fotografske zbirke Muzeja novejŇ°e zgodovine Slovenije)

‚Ķ Izmed posnetkov, ki so na voljo, smo izbrali najboljŇ°e za kar najbolj nazoren prikaz poveljujońćih struktur, udeleŇĺbe v¬†akcijah, spremljanje premikov dolońćene enote, pa tudi njenega vsakdanjega Ňĺivljenja. V¬†izbor so vkljuńćene kljuńćne fotografije partizanskih fotografov (tako amaterjev kot poklicnih), ki kaŇĺejo Ňĺivljenje neke enote v¬†dolońćenem ńćasu in prostoru. Poseben sklop je priloga barvnih fotografij (v¬†originalu diapozitivi), ki so bile za tisto obdobje velika redkost.¬†‚Ķ

Ernesto Rafael "Che" Guevara de la Serna, Gverila, mehka
17,19 ‚ā¨

Klasińćno besedilo o¬†revoluciji iz leta 1960

Po Chejevem mnenju je gverila za ljudstvo to, kar je za ribo voda, torej nańćin njegovega obstoja. Zanjo velja ‚Äö7 zlatih pravil‚Äė in preprińćanje, da ob ustvarjalni uporabi zagotavljajo zmago. Prvo in osnovno pravilo pa pravi: ne bojuj bitk, ki ne prinaŇ°ajo¬†zmage.

Franci Zore, Jan Cigalenńćki: Zańćetki grŇ°kega miŇ°ljenja
18 ‚ā¨

Arhaińćni grŇ°ki modreci so bili v¬†zgodovini filozofije deleŇĺni najrazlińćnejŇ°ih interpretacij, bolj ali manj pa se vsi interpreti strinjajo, da gre pri njih za zańćetnike zahodne filozofije, bodisi v¬†smislu naivnih zańćetkov ali izvirnega miŇ°ljenja.

Igor Omerza: JBTZ, trda
29,90 ‚ā¨

ńĆas poprej in dnevi pozneje

Knjiga Igorja Omerze JBTZ je razdeljena na dva dela¬†‚Äď na ńćas pred aretacijo ńćetverice JBTZ in na dogodke, ki so ji sledili.

Janez Kresal: Edo Mihevc- Izbrana dela
59 ‚ā¨

Monografija Edo Mihevc: Izbrana dela prinaŇ°a v¬†besedi, fotografijah, skicah in nańćrtih poglobljen vpogled v¬†opus enega najpomembnejŇ°ih slovenskih arhitektov druge polovice 20.stoletja.

Protestanti(sti)ka, Marko KerŇ°evan (trda, 2012)
33,40 ‚ā¨

Avtor na nov nańćin in z¬†novimi poudarki raziskuje, s¬†ńćim in kako je protestantsko krŇ°ńćanstvo prek Trubarja in njegovih sodelavcev vplivalo na oblikovanje temelja slovenske nacionalne identitete, na nastanek slovenskega knjiŇĺnega jezika.

Stanislav Bahor: Skriti knjiŇĺni zakladi, trda
89 ‚ā¨

Monografija je izjemno in prelomno delo s¬†podrońćja slovenske kulturne dediŇ°ńćine, saj seznani bralca s¬†prvim pregledom knjiŇĺnic samostanskih redov, s¬†prvim pregledom dragocenih rokopisov in tiskov ter s¬†prvo objavo veńć kot desetletne raziskave¬†NUK-a.

Vito ҆oukal: Upanje ostaja
19,90 ‚ā¨

‚ÄěUpanje ostaja‚Äú (2013‚Äď2015) predstavlja osmo zaporedno kroniko Vita ҆oukala v¬†njegovem 50-letnem spremljanju dogodkov in odmevov nanje. Kronistova odgovornost naj bi bila poŇ°tena razńćlemba preteklosti in s¬†tem zajetje dolońćene dobe in njenega duha ńćasa. In s¬†tem uiti ‚Äědiktaturi sedanjosti‚Äú.

Zlatko ReŇĺonja, Cankarjevo Ňĺivljenje in delo
16,65 ‚ā¨

ńĆeprav pogosto menimo, da je opus klasikov natanńćno popisan in izmerjen od zańćetka do konca, ter da vemo Ňĺe vse o¬†njihovem Ňĺivljenju, nam knjiga Cankarjevo Ňĺivljenje in delo podaja nov pogled na Cankarja kot na velikega pisatelja. Najprej nam postreŇĺe z¬†opisom Cankarjevega Ňĺivljenja, od njegovega otroŇ°tva preko Ň°olanja v¬†Ljubljani, njegove prve ljubezni, do odhoda na Dunaj, vrnitve v¬†zeleno zatiŇ°je RoŇĺnika in nazadnje smrti. Nato nam predstavi njegove literarne zańćetke ter v¬†posebnih poglavjih Cankarjevo pesniŇ°tvo, pripovedniŇ°tvo, dramatiko in publicistiko.

Zlońćin v Sarajevu
14,90 ‚ā¨

Zlońćin v¬†Sarajevu, je edinstvena zgodovinska knjiga, saj vkljuńćuje kar dve knjigi v¬†eni. Poleg naslovne, Ň°e Habsburgovce.