Josip Vandot: Kekec nad samotnim breznom
9,90 ‚ā¨

Zadnji kos!

Knjiga je opremljena s¬†fotografijami iz istoimenskega filma.Kdo ne pozna Kekca, navihanega in neustraŇ°nega fantińća, ki veselo vandra po planinah in se ne boji niti divjega moŇĺa Bedanca niti tete Pehte, ki hodi po planinah in nabira zdravilne cvetice?V¬†knjigi Kekec nad samotnim breznom se fant spopade s¬†straŇ°nim Bedancem. Ta ves ńćas nadleguje ubogega starca Kosobrina, saj Ňĺeli, da se deklica Menara, ki jo je imel za deklo, vrne k¬†njemu. Ker je z¬†njo grdo ravnal, gre v¬†Bedanńćevo bajto¬†Kekec.

Annabel Karmel: Velika paparica za male papavńćke, trda
32 ‚ā¨

Zadnji kos!

Veńć kot 200¬†receptov za hitro pripravo preprostih in zdravih jedi za dojenńćke in malńćke (4.¬†prenovljena izdaja)

Klasińćna knjiŇĺna uspeŇ°nica, kuharica za dojenńćke in malńćke¬†‚Äď sedaj nova izdaja z¬†ilustracijami in novimi recepti! Od prvega izida leta 1991¬†pa do danes se je Annabelin temeljni vodnik za hranjenje dojenńćkov in malńćkov uveljavil kot klasińćno delo. Po zaslugi priporońćil od ust do ust, pohval samih otrońćińćkov in izvrstnih kritik, je knjiga v¬†svetu in tudi pri nas v¬†Sloveniji velika uspeŇ°nica.

Boris KarlovŇ°ek: Tajkun
14,60 ‚ā¨

Zadnji kos!

Drugi del trilogije, ki govori o¬†korupciji v¬†Sloveniji, obravnava resnińćno tajkunsko zgodbo, ki je ońćem v¬†Sloveniji ostala skrita.

Marjan KordaŇ°: Eros in psihe
19,90 ‚ā¨

Zadnji kos!

Avtor verjame, da je prek erotińćnega odnosa v¬†ljubezni med moŇ°kim in Ňĺensko mogońće prepoznati in konńćno tudi ponotranjiti vsa etińćna spoznanja ńćloveŇ°ke humanistińćne tradicije.

Fiona Watt, Slikarske veŇ°ńćine
20,82 ‚ā¨

Ali znaŇ° narisati izpiranko z¬†vodenimi barvami, Ň°kropiti barvo, delati vzorce z¬†gospodinjsko folijo ali nanaŇ°ati barvo na oljne pastele? Obilo nasvetov in idej za slikanje, risanje, tiskanje in delanje kolaŇĺev.

Dr. Sabrina MeŇ°ko: Mudre Ňĺivljenja
8,99 ‚ā¨

Po velikem mednarodnem in slovenskem uspehu svoje prve knjige Zdravilna mudra nam avtorica v¬†knjigi Mudre Ňĺivljenja predstavlja novih 45¬†vaj za poglobljeno delovanje starodavnih tehnik muder. Knjiga nam prinaŇ°a tudi 12¬†meditacij iz narave v¬†ńćudovitem okolju Triglavskega narodnega parka in Malibuja v¬†Kaliforniji. Vaje vkljuńćujejo tudi mantre, ńćakre, barve in izjave za popolno in lahko pot k¬†samospoznanju

David Lewis, Izziv, Praktińćni prirońćnik za mladostnike - stopnice do samozavesti
17,19 ‚ā¨

Praktińćni prirońćnik za mladostnike¬†‚Äď stopnice do samozavesti

Vznemirljiva zbirka interaktivnih tehnik predvsem za mlade. Njeno poslanstvo je ozavestiti, motivirati in spodbuditi k¬†sprejemanju pozitivnih Ňĺivljenjskih odlońćitev. Uńćimo se, ko smo pripravljeni delati napake in zapustiti obmońćje udobja.

Charlotte Roche: VlaŇĺne cone
19,90 ‚ā¨

Roman

Roman VlaŇĺne cone je ekskurzija k¬†zadnjim tabujem sedanjosti. Pogumno, brezobzirno in provokativno se upira higienski histeriji in sterilni estetiki, ki ju razglaŇ°ajo mediji, in uveljavljenemu ravnanju s¬†telesom Ňĺenske in z¬†njeno seksualnostjo.

Metka Cotińć, Kriva
15,85 ‚ā¨

Roman Kriva je zgodba najstnice Sare, ki se na poti odraŇ°ńćanja sreńća s¬†tegobami, ki jih prinaŇ°a razbita druŇĺina¬†‚Äď mati in ońće, vdana alkoholu in mamilom. Soońćena z¬†obńćutki krivde in sramu pred uńćitelji in soŇ°olci skuŇ°a prikriti pravo ozadje njenega popuŇ°ńćanja v¬†Ň°oli in Ň°tevilnih izostankom. Poleg tega, da mora poskrbeti za lastno vsakodnevno preŇĺivetje po svojih najboljŇ°ih mońćeh skrbi Ň°e za mlajŇ°o bolehno sestrico.

Janja Vidmar: Uspavanka za mladega ońćka
16,50 ‚ā¨

Glavna literarna lika romana Uspavanka za mladega ońćka sta devetnajstletna ҆pela in petnajstletni Tomi, ki predstavljata dva svetova, dva diametralno nasprotna socialna sloja. ҆pela je brezposelna Ň°ivilja, ki sanjari o¬†veliki karieri, Tomi sodi med sodobne japije, njegova kariera je natanńćno zańćrtana Ňĺe v¬†rosnih letih. Ker prihajata iz tako razlińćnih socialnih sredin, se po logiki stvari ne bi smela nikoli sreńćati, a se. In to usodno sreńćanje oba zaznamuje za vse Ňĺivljenje‚Ķ

KaŇ°mir Huseinovińá: Letni ńćasi
14,90 ‚ā¨

Poznamo Ň°tiri letne ńćase. To so pomlad, poletje, jesen in zima. V¬†tej pouńćni slikanici skozi letne ńćase spoznaj veselo dogajanje v¬†naravi in obińćaje, ki jih ljudje pońćnemo.

Mojca Rudolf, Kje je Jure?
14,94 ‚ā¨

Mladinski roman iz serije Zelenci z¬†naslovom Kje je Jure je izŇ°el v¬†zbirki Krtek in pripoveduje o¬†razposajenih otrocih iz blokovskega naselja Zelenje., ki obiskujejo osnovno Ň°olo z¬†istim imenom. Iz ubogljivih in pridnih uńćencev v¬†prvem razredu so se naslednje leto vsaj glede lepega vedenja zelo spremenili. ҆e veńć, grdemu obnaŇ°anju ni videti¬†konca.

Anton T. Linhart: ŇĹupanova Micka
4,13 ‚ā¨

Linhartova ŇĹupanova Micka je prevod igre avstrijskega dramatika J. Richterja PodeŇĺelski mlin, ki jo je Linhart nekoliko spremenil. Dogajanje je prilagodil naŇ°emu okolju in se postavil na kmeńćko stran v¬†primerjavi z¬†gosposko.NemŇ°ki plemińć Tulpenheim hońće zapeljati hńćer podeŇĺelskega Ňĺupana.

Denise Marek, Brez skrbi, Preverjen postopek v Ň°tirih korakih
14,99 ‚ā¨

Preverjen postopek v¬†Ň°tirih korakih posebej za zaskrbljene¬†Ňĺenske

Izberite si enega od 52¬†preprostih postopkov za razbremenitev vsak teden v¬†letu, recite ‚Äöstop‚Äė skrbem, vsaka vaŇ°a odlońćitev naj bo izziv na poti v¬†umirjenost. In Ň°e prijazen trik: pokukajte najprej v¬†naslove in podnaslove poglavij in njihove konce, resnińćno pritegnejo k¬†branju vsega, kar je vmes. Tam vas ńćaka kup ljubeńćih spodbud. Brez skrbi¬†‚Äď to je kljuńć do notranjega miru, ki si ga Ňĺelite in zasluŇĺite

Dr. Bruce Miller, Prikriti morilci, Skrite nevarnosti v naŇ°em telesu
19 ‚ā¨

Skrite nevarnosti v¬†naŇ°em telesu

Bolezni srca in oŇĺilja ali kardiovaskularne bolezni se delijo na dve vrsti: bolezni srca (kardio) in bolezni oŇĺilja (vaskularne). Srce in oŇĺilje skupaj tvorita krvna obtońćila. Srńćni infarkt je, na primer, bolezen srca, moŇĺganska kap pa je bolezen oŇĺilja. Obe bolezni sodita med bolezni srca in oŇĺilja.

dr. Henrik Tuma, Planinski spisi in Imenoslovje Julijskih Alp
42 ‚ā¨

Spremna beseda: dr. Branko MaruŇ°ińć in Vladimir Habjan ¬ĽS¬†prebiranjem planinskih spisov bomo Tumo bolje spoznali, ne samo tako, kakor nam je nekako najbolj poznan¬†‚Äď kot strogega in resnega (zapisovalca podatkov), pańć pa tudi kot ńćloveka, ki zna gorski svet, naravo in tamkajŇ°njega ńćloveka dobro razumeti in globoko doŇĺiveti. V¬†spisih bomo naŇ°li nekaj izredno lepih razmiŇ°ljan, v¬†katerih komentira nekatere dogodke ali obńćuduje naravo in gorski svet.¬ę (Spremna beseda, Vladimir Habjan) ńĆeprav so Planinski spisi nastali v¬†koraku s¬†potrebo ńćasa, ko so bili planinski vodniki po slovenskih pokrajinah redkost, niso zgolj suhoparni zapisi o¬†stezah in skalah in pravilnih smereh.

dr. Sam Parnia, In kaj je na koncu?, mehka
19 ‚ā¨

Knjiga ob kateri se vam bo zastal dih, bo za vedno spremenila vaŇ° pogled na svet. Obsmrtna doŇĺivetja so podobna pri otrocih in odraslih, vernih in nevernih, izobraŇĺenih in neizobraŇĺenih, sodobnikih in ljudeh iz preteklosti.

Ivan Sivec: PustolovŇ°ńćina ob Sońći
17 ‚ā¨

13.¬†knjiga v¬†priljubljeni zbirki Sreńćna druŇĺina: Huda kriminalka z¬†eksplozivno granato

Erjavńćeva sreńćno-smeŇ°na druŇĺina se s¬†Tininim fantom Valom vred odpravi na kmeńćki turizem v¬†Posońćje.

Ivan Sivec: Zadnji mega Ňĺur
16,90 ‚ā¨

Knjiga pisatelja Ivana Sivca Zadnji mega Ňĺur nam veńćplastno osvetljuje tista podrońćja v¬†mladostnikovem Ňĺivljenju, ki lahko pomenijo izziv ali tveganje na poti odraŇ°ńćanja.

Novak Djokovińá: Serviraj za zmago
19,90 ‚ā¨

14-dnevni prehranski nańćrt brez glutena za telesno in duŇ°evno popolnost

V¬†knjigi Serviraj za zmago pripoveduje kako je odraŇ°ńćal in kako se je z¬†velikim trudom prebil med najboljŇ°e teniŇ°ke igralce¬†sveta.

Stephen C. Lundin, Harry Paul, John Christensen: Fish!: filozofija po ribje
19,90 ‚ā¨

Enkraten nańćin za dvigovanje morale in izboljŇ°anje rezultatov

‚ÄěTo je ribja zgodba, ki ne pretirava, temveńć prikazuje, kako vam bo sprememba odnosa do dela omogońćila, da boste v¬†svojem Ňĺivljenju in delu zańćeli uŇĺivati. Ne spustite je iz rok¬†‚Äď je dober ulov!‚Äú (Spencer Johnson, avtor knjige Kje je moj¬†sir?)

Thomas Anthony Harris, Amy Bjork Harris, Ostanimo v redu
28 ‚ā¨

Knjiga ‚ÄöOstanimo v¬†redu‚Äė se nadaljuje tam, kjer se je konńćala prva knjiga, ki sta jo napisala zakonca Amy Bjork Harris in Thomas A. Harris, ‚ÄöJaz sem v¬†redu, ti si v¬†redu‚Äė. Amy in Thomas sta raziskala vse tiste ovire, ki nam preprińćujejo, da bi se pońćutili v¬†redu, in predpisujeta posebna orodja, s¬†katerimi jih je moŇĺno odstraniti.

Valerija Skrinjar Tvrz: Mohor ‚Äč
35 ‚ā¨

Zmajeva kri

S¬†trilogijo Zmajeva kri je pisateljica prikazala zgodovino premogovniŇ°tva v¬†zagorskem rudniŇ°kem bazenu in svoje delo zasnovala tako obŇ°irno, da zasluŇĺi podnaslov ‚Äěknapovska saga‚Äú, saj sega njegov pripovedni lok od zańćetka 18.¬†stoletja do 2.svetovne vojne in Ň°e ńćez do zaprtja rudnika. Mohor je prvi del¬†sage.

Alex Frith, Kaj se dogaja z mano? (za fante)
16,65 ‚ā¨

OdraŇ°ńćanje bo veliko bolj preprosto, ńće boŇ° vedel, kaj prińćakovati. Ta knjiga jasno in razumljivo govori o¬†tem, kaj se bo zgodilo s¬†tvojim telesom, poleg tega pa razlaga tudi nekatere tvoje obńćutke.

Alma M. Karlin: Z Almo v svet 1: NajmlajŇ°a vnukinja ńćastitljivega I ńĆaa
12,90 ‚ā¨

Prvo delo v¬†seriji Z¬†Almo v¬†svet vas bo navduŇ°ilo z¬†neverjetno Ňĺivahno in duhovito zgodbo o¬†skorajda tragińćni zadregi kitajske druŇĺine brez moŇ°kih potomcev z¬†zańćetka 20.¬†stoletja, iz ńćasov, ko Ňĺenske naj ne bi imele talentov in preveńć soli v¬†glavi.

Alma M. Karlin: Z Almo v svet 2: Vodna vrba
12,90 ‚ā¨

Drugo delo v¬†seriji Z¬†Almo v¬†svet je prvi slovenski prevod iz zapuŇ°ńćine Alminega leipziŇ°kega zaloŇĺnika Maxa M√∂hringa. Avtorica v¬†Ňĺenskem liku mlade Kitajke preprińća s¬†svojo sońćutnostjo, opisi neŇĺnih ljubezenskih ńćustev in globokih duhovnih spoznanj.

Andrea Peterlik Huseinovińá: Vihravi Jan
15,90 ‚ā¨

Slikanica o¬†prijaznem, razigranem in veselem deńćku, ki se kot veliko drugih otrok sreńćuje z¬†vse bolj prisotnimi teŇĺavami vsakdanjega Ňĺivljenja.

Annabel Karmel: 100 najboljŇ°ih kaŇ°ic
24 ‚ā¨

100¬†okusnih jedi za zdrave in zadovoljne najmlajŇ°e papavńćke

Izjemna knjiga, ki ne ponuja le sto najboljŇ°ih receptov za kaŇ°ice, ampak nudi mamicam Ň°tevilne nasvete za polnovredno prehranjevanje njihovih najmlajŇ°ih papavńćkov potem, ko jih nehajo dojiti.

Ayaan Hirsi Ali, Infidel / Odpadnica, Moje Ňĺivljenje
34,99 ‚ā¨

Moje Ňĺivljenje

‚ÄöInfidel / Odpadnica‚Äė je teŇĺko prińćakovana zgodba o¬†odraŇ°ńćanju in vzponu Ayaan Hirsi Ali, elegantne, slavne¬†‚Äď in vńćasih tudi psovane¬†‚Äď politińćne superzvezde in borke za svobodo govora. S¬†prodornim pogledom in v¬†umerjenem ter pogosto ironińćnem tonu Hirsi Alijeva pripoveduje o¬†razvoju svojih preprińćanj.

Berta Golob, Pogledi s hiŇ°nega praga
12,23 ‚ā¨

Lepo je s¬†hiŇ°nega praga gledati v¬†svet. ҆e lepŇ°e pa se je iz sveta vrniti na hiŇ°ni prag.To je moto knjiŇĺice, ki vsebuje poetińćne utrinke pogledov s¬†hiŇ°nega praga. Iz tega varnega zavetja lahko opazujemo delńćek sveta, ki nas obkroŇĺa vsak dan in je kljub svoji majhnosti izjemno bogat, pester in zanimiv.

Bogdan Sajovic: Jugoslovanski morilci
15 ‚ā¨ 7,90 ‚ā¨

NajstraŇ°nejŇ°i zlońćini vseh ńćasov

Najbolj pretresljivi, grozljivi, neverjetni zlońćini, ki so se zgodili v¬†socialistińćni Jugoslaviji od druge svetovne vojne do slovenske osamosvojitve.

Bojevnik
24,90 ‚ā¨

NajnovejŇ°a zgodovinska knjiga, ki vam jo predstvaljamo, Bojevnik, je knjiga spominov vojnih veteranov prve svetovne¬†vojne.