Boditein nakupujte z BREZPLAČNO dostavo SEDAJ TUDI NA DOM!
0
na mesec

Zéfal set za krpanje zračnic Universal+

Zéfal set za krpanje zračnic Universal+

Številka: 763594
Zefal set za krpanje zračnic Universal+. Celoten opis
5 €
Dostava Mimovrste
Zagotovite si brezplačno dostavo s
za naročila od 12,90 €

Na zalogi v skladišču 5+ artikli

Jutri predviden osebni prevzem
 
27.6.2024 predvidena dostava na dom
 
Številka: 763594

Predstavitev

Zefal set za krpanje zračnic Universal+ vam bo prihranil veliko časa in energije ter vas hitro postavil spet na pot. Je odlična rešitev, ko vam zmanjka rezervnih zračnic.

Set vsebuje:

 • 8 kitov za krpanje (6 × Ø 25 mm, 1 × 24*35 mm, 1 × 30*50 mm)
 • 1 tekoče lepilo 5 g
 • 1 strgalo iz nerjavečega jekla
 • 2 vzvoda za pnevmatiko

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:

NEVARNO

 • H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
 • H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • H315: Povzroča draženje kože.
 • H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
 • H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
 • P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
 • P102: Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P103: Pred uporabo preberite etiketo.
 • P210: Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
 • P241: Uporabiti električno/prezračevalno opremo/opremo za razsvetljavo, odporno proti eksplozijam.
 • P243: Preprečiti statično naelektrenje.
 • P273: Preprečiti sproščanje v okolje.
 • P233: Hraniti v tesno zaprti posodi.
 • P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
 • P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
 • P242: Uporabiti le orodje, ki ne povzroča isker.
 • P264: Po uporabi temeljito umiti roke.
 • P301+P310: PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
 • P304+P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.
 • P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
 • P370+P378: Ob požaru: Za gašenje uporabiti: CO2, gasilni prah ali razpršen vodni curek.
 • P332+P313: Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 • P331: NE izzvati bruhanja.
 • P302+P352: PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
 • P501: Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi/lokalnimi predpisi.

Vsebuje:

 • nafta (zemeljsko olje), hidrogenirana, lahka, ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični

Varnostni list