Muc-Off silikonski vosek za kolo, 500 ml

Znamka: Muc-Off Naša številka: 762286

Odlična cena

Muc-Off silikonski vosek za kolo, 500 ml

Muc-Off silikonski vosek je edinstveno visokokakovostno polirno sredstvo in zaščita za vaše kolo. Vsebina 500 ml. Celoten opis

19.9

19,90 € Vključno z DDV

Naša številka: 762286

Predstavitev

Opis artikla

Muc-Off silikonski vosek se ponaša z glavno sestavino – Carnauba vosek – ki velja kot eden izmed najtežje dostopnih naravnih voskov. Silikonska olja omogočajo enostaven nanos in visok sijaj.

Vsebuje 500 ml voska.

Tehnične podrobnosti:

 • vsebina [ml]: 500

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:

Nevarno

 • H222: Zelo lahko vnetljiv aerosol.
 • H229: Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
 • H315: Povzroča draženje kože.
 • H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
 • H412: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • P102: Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P210: Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
 • P211: Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
 • P251: Ne preluknjajte ali sežigajte niti, ko je prazna.
 • P261: Preprečiti vdihavanje hlapov/razpršila.
 • P264: Po uporabi temeljito umiti onesnaženo kožo.
 • P271: Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
 • P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
 • P302+P352: PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode in mila.
 • P304+P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
 • P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE /zdravnika.
 • P332+P313: Če nastopi draženje kože: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 • P362+P364: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
 • P410+P412: Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
 • P501: Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi.

Vsebuje:

 • ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, ciklični, <5% n-heksana

Varnostni list


Tehnične podrobnosti

Parametri artikla %1% %2%

Prostornina 500 ml