Planet Pool Multitab klorove tablete z algicidom in flokulantom, 1kg/20g (508601)

Ocena: 5 3 ocen Znamka: Planet Pool Naša številka: 898039

Planet Pool Multitab klorove tablete z algicidom in flokulantom, 1kg/20g (508601)

Planet Pool Multitab so male 20 g multifuncijske tablete z dodatkom algicida in flokulanta. Količina 1 kg. Celoten opis

11.69
5 3

12,95 €
11,69 €
-9%

Naša številka: 898039

Predstavitev

Opis artikla

Lastnosti

 • Multitab so zelo počasi topne 20 g tablete, z več kot 80 % aktivnega klora.
 • Uporabljamo jih za dezinfekcijo in zatiranje alg in za bistrenje vode.
 • Tablete so stabilizirane proti hitri razgradnji klora.
 • Primerno za vzdrževanje vode v privatnih bazenih.

Uporaba

 • Poskrbite, da bosta vsebnost klora in pH vrednost zmeraj v idealnem območju.
 • Za merjenje uporabljajte merilec za pH in merilec za klor.
 • Biocide uporabljajte varno.
 • Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

Tehnične podrobnosti

Idealna pH vrednost vode 7,0 – 7,4
Idealna vsebnost klora 0,6 – 1 mg/L
Količina 1 kg

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

GHS07 GHS09

POZOR

 • H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
 • H319 Povzroča hudo draženje oči.
 • H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
 • H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
 • P301+P312 PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
 • P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P405 Hraniti zaklenjeno.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalno zakonodajo.
 • EUH031 V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.
 • EUH206 Pozor! Ne uporabljajte skupaj z drugimi izdelki. Lahko se sproščajo nevarni plini (klor).

Tehnične podrobnosti

Parametri artikla %1% %2%

Teža 1.1 kg