Planet Pool začetni set za nego vode

Planet Pool začetni set za nego vode

Številka: 655222
Odlična cena
Začetni komplet za nego bazenske vode Planet Pool poskrbi za pregledno, enostavno in varno nego bazenske vode. Komplet vsebuje vse potrebe izdelke Celoten opis
36,99 €
Dostava Mimovrste

Na zalogi v skladišču 5+ artikli

Na voljo takoj na prevzemnem mestu
Prevzemna mesta
 
11.5. predvidena dostava na dom
 

Številka: 655222

Predstavitev

Bazeni in bazenska tehnika blagovne znamke Planet Pool je primerna za vse tiste, ki želite sami ustvariti svojo oazo udobja na domačem vrtu.

Začetni komplet za nego bazenske vode Planet Pool poskrbi za pregledno, enostavno in varno nego bazenske vode. Komplet vsebuje vse potrebe izdelke in je primeren za bazene s 6000 l vode.

Set vsebuje:

 • pH- minus granulat 1,5 kg,
 • klor granulat 1 kg,
 • velike klorove tablete 1 kg,
 • algicid standard 1 l,
 • tester pH/klor,
 • navodila za nego in vzdrževanje vode.

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

pH-Minus granulat

NEVARNO

 • H318 Povzroča hude poškodbe oči.
 • P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
 • P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

Klor granulat

POZOR

 • H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
 • H319 Povzroča hudo draženje oči.
 • H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
 • H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • EUH031 V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.
 • EUH206 Pozor! Ne uporabljajte skupaj z drugimi izdelki. Lahko se sproščajo nevarni plini (klor).
 • P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
 • P301+P312 PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
 • P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P405 Hraniti zaklenjeno.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalno zakonodajo.

Velike klorove tablete

POZOR

 • H272 Lahko okrepi požar; oksidativna snov.
 • H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
 • H319 Povzroča hudo draženje oči.
 • H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
 • H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • EUH031 V stiku s kislinami se sprošča strupen plin
 • EUH206 Pozor! Ne uporabljajte skupaj z drugimi izdelki. Lahko se sproščajo nevarni plini (klor).
 • P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
 • P301+P312 PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
 • P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
 • P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P405 Hraniti zaklenjeno.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalno zakonodajo.

Algicid Standard

NEVARNO

 • H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
 • H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
 • H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
 • P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo [ali prho].
 • P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
 • P405 Hraniti zaklenjeno.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalno zakonodajo.