Zéfal set za krpanje zračnic Universal

Ocena: 5 1 ocen Znamka: Zéfal Naša številka: 763593

Zéfal set za krpanje zračnic Universal

Zefal set za krpanje zračnic Universal. Celoten opis

2.8
5 1

2,80 € Vključno z DDV

Naša številka: 763593

Predstavitev

Opis artikla

Zefal set za krpanje zračnic Universal vam bo prihranil veliko časa in energije ter vas hitro postavil spet na pot. Je odlična rešitev, ko vam zmanjka rezervnih zračnic.

Set vsebuje:

 • 7 kitov za krpanje (3 x Ø 15 mm, 2 x Ø 25 mm, 1 × 24*35 mm, 1 × 30*50 mm)
 • 1 tekoče lepilo 5 g
 • 1 strgalo iz nerjavečega jekla

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:

NEVARNO

 • H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
 • H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • H315: Povzroča draženje kože.
 • H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
 • H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
 • P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
 • P102: Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P103: Pred uporabo preberite etiketo.
 • P210: Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
 • P241: Uporabiti električno/prezračevalno opremo/opremo za razsvetljavo, odporno proti eksplozijam.
 • P243: Preprečiti statično naelektrenje.
 • P273: Preprečiti sproščanje v okolje.
 • P233: Hraniti v tesno zaprti posodi.
 • P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
 • P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
 • P242: Uporabiti le orodje, ki ne povzroča isker.
 • P264: Po uporabi temeljito umiti roke.
 • P301+P310: PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
 • P304+P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.
 • P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
 • P370+P378: Ob požaru: Za gašenje uporabiti: CO2, gasilni prah ali razpršen vodni curek.
 • P332+P313: Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 • P331: NE izzvati bruhanja.
 • P302+P352: PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
 • P501: Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi/lokalnimi predpisi.

Vsebuje:

 • nafta (zemeljsko olje), hidrogenirana, lahka, ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični

Varnostni list


Tehnične podrobnosti

Parametri artikla %1% %2%