Areon osvežilec za avto Car Silver

Areon osvežilec za avto Car Silver

Številka: 923075
Areon osvežilec za avto. Vnesite svežino v svoje vozilo. Celoten opis
5,95 €
5,45 €
Dostava Mimovrste

Pri dobavitelju

17.5. predviden osebni prevzem
Prevzemna mesta
 
19.5. predvidena dostava na dom
 

Številka: 923075

Predstavitev

Elegantno oblikovana in vsestranska dišava za vaš avto. Prilagodljiva in primerna za uporabo na ventilacijski reži.

Naj bo vaše vozilo vedno sveže.

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

GHS07 GHS09

POZOR

 • H315 Povzroča draženje kože.
 • H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
 • H319 Povzroča hudo draženje oči.
 • H410 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P103 Pred uporabo preberite etiketo.
 • P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
 • P264 Po uporabi temeljito umiti …
 • P272 Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta.
 • P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
 • P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/…
 • P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P321 Posebno zdravljenje (glejte … na tej etiketi).
 • P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 • P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 • P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 • P362 + P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
 • Vsebuje: CIS-4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE, 4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE, EUCALYPTOL, ALPHA-ISO-METHYLIONONE, EUGENOL, ALPHA-PINENE, DIPENTENE, 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-CARBOXALDEHYDE, CITRAL, BETA-PINENE, NEROL, GERANIOL, 2-METHYLUNDECANAL, 2,3-DIHYDRO-1,1-DIMETHYL-1H-INDENE-AR-PROPANAL, DELTA-3-CARENE, 6,7-DIHYDRO-1,1,2,3,3-PENTAMETHYL-4(5H)-INDANONE, (E)-1-(2,6,6-TRIMETHYL-2-CYCLOHEXEN-1-YL)-2-BUTEN-1-ONE, 6-METHOXY-2,6-DIMETHYLHEPTAN-1-AL, DELTA-1-(2,6,6-TRIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-YL)-2-BUTEN-1-ONE