Roura parafinsko olje s citronelo, 1 l

Roura parafinsko olje s citronelo, 1 l

Številka: 2592102
Parafinsko olje s citronelo za odganjanje komarjev. Celoten opis
12,56 €
11,89 €
Dostava Mimovrste

Pri dobavitelju

24.5. predviden osebni prevzem
Prevzemna mesta
 
26.5. predvidena dostava na dom
 

Številka: 2592102

Predstavitev

Roura parafinsko olje s citronelo, 1 lParafinsko olje s citronelo se uporablja za polnjenje bakel in ostalih podobnih gorilnih naprav. Olje z dodatkom citronele zagotavlja romantičen ambient in razsvetljavo ter hkrati odganja nadležne komarje. V plastični embalaži je 1 l tekočine.

Roura

Tehnične podrobnosti

Količina 1 l

Varnostna opozorila

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P261 Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
P501 Odstraniti vsebino/posodo…
P272 Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta.
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P362 + P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.