Duck tekočina za wc z belilom bor, 750 ml

Ocena: 5 1 ocen Znamka: Duck Naša številka: 1387405

Duck tekočina za wc z belilom bor, 750 ml

Duck tekočina za čiščenje wc školjke z belilom in prijetnim vonjem bora. Celoten opis

2.5
5 1

2,50 €

Naša številka: 1387405

Predstavitev

Opis artikla

Duck tekočina za wc z belilom

Duck tekočina za čiščenje wc školjke z belilom in prijetnim vonjem bora. Prav tako pomaga pri vzdrževanju higiene pri wc stranišču.

Duck tekočina za wc

Glavne lastnosti

 • Pakiranje: 750 ml
 • Namembnost: WC

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Pozor

Nevarno

 • H290 Lahko je jedko za kovine.
 • H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
 • H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • EUH206 Pozor! Ne uporabljajte skupaj z drugimi izdelki. Lahko se sproščajo nevarni plini (klor).
 • P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P234 Hraniti samo v originalni embalaži.
 • P260 Ne vdihavati dima.
 • P264 Po uporabi temeljito umiti roke.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči.
 • P301 + P330 + P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja.
 • P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
 • P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
 • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika.
 • P405 Hraniti zaklenjeno.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
 • Posebna opozorila! Izključno za uporabo v WC školjkah.

Tehnične podrobnosti

Parametri artikla %1% %2%

Razvrstitev - čistilna sredstv WC