Meguiar's komplet za čiščenje vozil Carwash Starter Kit

Meguiar's komplet za čiščenje vozil Carwash Starter Kit

Številka: 660005
Komplet za čiščenje vozil Meguiar's Carwash Starter Kit vsebuje vse, kar potrebujete za pranje vašega jeklenega konjička. Sestavljen iz visoko kakovostnih izdelkov, ki brez težav očistijo tudi najtrdovratnejšo umazanijo. Komplet je pakiran v priročni torbi, kar vam omogoča lažjo manipulacijo in shranjevanje. Celoten opis
78,03 €
Dostava Mimovrste

Trenutno ni na zalogi

Številka: 660005

Predstavitev

Komplet za čiščenje vozil Meguiar's Carwash Starter Kit vsebuje:

 • Meguiar's Gold Class Car Wash 473 ml avto šampon
 • Meguiar's Hot Rims Wheel Cleaner 710 ml čistilo za platišča in pnevmatike
 • Meguiar's Gold Class Trim Detailer 298 ml premaz za PVC površine
 • Meguiar's Endurance Tire Gel 473 ml gel za pnevmatike
 • Meguiar's torba za prenašanje
 • MartinCox Rokavica za pranje 2v1
 • MartinCox Water Wizard vafel krpa za brisanje

Privoščite svojemu jeklenemu konjičku le najboljše – komplet za čiščenje Meguiar's Carwash Starter Kit.

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

HOT RIMS WHEEL CLEANER

NEVARNO

 • H290 Lahko je jedko za kovine.
 • H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
 • H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvod.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P234 Hraniti samo v originalni posodi.
 • P260 Ne vdihavati /meglice/hlapov/razpršila.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
 • P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
 • P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
 • P301 + P312 – PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
 • P405 Hraniti zaklenjeno.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
 • Sestava glede na 648/2004: <5%: anionske površinsko aktivne snovi, EDTA in njene soli, neionske površinsko aktivne snovi

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

CLASS ENDURANCE TIRE GEL

POZOR

 • H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
 • EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
 • P101 Če potrebujete zdravniško pomoč pokažite embalažo ali etiketo.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P261 Ne vdihavati hlapov.
 • P271 Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih ali na prostem.
 • P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
 • Vsebuje: destilati (zemeljsko olje), lahki, obdelani z vodikom, destilati (zemeljsko olje), hidrotretirani srednji del.