Meguiar veliki komplet za popolno nego vozila Professional kit

Znamka: Meguiar Naša številka: 660001

Meguiar veliki komplet za popolno nego vozila Professional kit

Veliki komplet za popolno nego vozila Meguiar's Professional kit vsebuje vse, kar potrebujete za popolno notranjo in zunanjo nego vašega jeklenega konjička. Celoten opis

204.18

204,18 € Vključno z DDV

Naša številka: 660001

Predstavitev

Opis artikla

Veliki komplet za popolno nego vozila Meguiar's Professional kit vsebuje skrbno izbrane izdelke, ki vaše vozilo očistijo, zaščitijo ter ga ohranjajo lepega ter sijočega. Komplet je primeren za vse, tako porfesionalce kot tiste, ki šele spoznavajo svet avto-kozmetike. Pakiran je v veliki torbi, ki jo lahko uporabljate za prenašanje ali shranjevanje.

Veliki komplet za popolno nego vozila Meguiar's Professional kit vsebuje:

 • 1× Meguiar's Ultimate Wash & Wax 1420 ml avto šampon
 • 1× Meguiar's Mirror Glaze M16 310 g carnauba vosek v pasti
 • 1× Meguiar's Carpet Cleaner 473 ml čistilo za tekstil
 • 1× Meguiar's Trim Detailer 298 ml premaz za plastične površine
 • 1× Meguiar's Hot Rims Wheel Cleaner čistilo za platišča in pnevmatike
 • 1× Meguiar's Plast X 296 ml polirna pasta za plastične površine
 • 1× Meguiar's Quik Interior Detailer 473 ml čistilo za armaturne plošče
 • 1× Meguiar's Ultimate Polish 473 ml fina polirna pasta
 • 1× Meguiar's Quik Detailer 473 ml sredstvo za vzdrževanje
 • 1× Meguiar's Endurance Tire Gel 473 ml gel za pnevmatike
 • 1× Meguiar's Velika torba za prenašanje in shranjevanje
 • 1× MartinCox Terry 2/1 aplikator iz mikrofibre
 • 1× MartinCox Komplet šestih mikro krp
 • 1× MartinCox Water Wizard vafel krpa za brisanje
 • 1× MartinCox Rokavica za pranje 2v1
 • 1× MartinCox Superbug gobica za odstranjevanje insektov

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Plast X

NEVARNO

 • H315 Povzroča draženje kože.
 • H372 Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenost: živčevje
 • EUH208 Vsebuje: 3 (2H)-izotiazolon, 5-kloro-2-metil-, mešanica z 2-metil-3 (2H)-izotiazolon. Lahko povzroči alergijski odziv.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P101 Če potrebujete zdravniško pomoč pokažite embalažo ali etiketo.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
 • P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 • P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
 • Sestavine v skladu z uredbo o detergentih 648/2004: 15–30%: alifatskih ogljikovodikov. Vsebuje: Parfumi, benzil salicilat, mešanica metilkloroizotiazolinon in metilizotiazolinon (3:1).
 • Vsebuje: NUC – solvent nafta srednja alifatska.

HOT RIMS WHEEL CLEANER

NEVARNO

 • H290 Lahko je jedko za kovine.
 • H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
 • H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvod.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P234 Hraniti samo v originalni posodi.
 • P260 Ne vdihavati /meglice/hlapov/razpršila.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
 • P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
 • P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
 • P301 + P312 – PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
 • P405 Hraniti zaklenjeno.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
 • Sestava glede na 648/2004: <5%: anionske površinsko aktivne snovi, EDTA in njene soli, neionske površinsko aktivne snovi

MEGUIAR'S GOLD CLASS ENDURANCE TIRE GEL

POZOR

 • H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
 • EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
 • P101 Če potrebujete zdravniško pomoč pokažite embalažo ali etiketo.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P261 Ne vdihavati hlapov.
 • P271 Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih ali na prostem.
 • P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
 • Vsebuje: destilati (zemeljsko olje), lahki, obdelani z vodikom, destilati (zemeljsko olje), hidrotretirani srednji del.

CARPET CLEANER

POZOR

 • H315 Povzroča draženje kože.
 • H319 Povzroča hudo draženje oči.
 • P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvod.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P332 + P313 – Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 • Sestava glede na 648/2004: <5%: neionski tenzidi, EDTA in njene soli.
 • Vsebuje: parfumi, barvila, citronellol, heksil cinnam- aldehida, linalool, d-limonen, 2– (4-terc-butilbenzil) propionaldehid.

ULTIMATE POLISH

POZOR

 • H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenost: živčevje
 • EUH208 Vsebuje: 3 (2H)-izotiazolon, 5-kloro-2-metil-, mešanica z 2-metil-3 (2H)-izotiazolon. Lahko povzroči alergijski odziv.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P101 Če potrebujete zdravniško pomoč pokažite embalažo ali etiketo.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
 • P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
 • Vsebuje: NUC – solvent nafta srednja alifatska (C10-C13).

ULTIMATE PASTE WAX

POZOR

 • H315 Povzroča draženje kože.
 • H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. Živčevje.
 • EUH208 Vsebuje: 3(2H)-Izotiazolon, 5-kloro-2-metil-, mešanica z 2-metil-3(2H) Izotiazolon. Lahko povzroči alergijski odziv.
 • P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvod.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P260 Ne vdihavati /meglice/hlapov/razpršila.
 • P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
 • Vsebuje: NUC – solvent nafta srednja alifatska; NUC -nafta destilati.

Tehnične podrobnosti

Parametri artikla %1% %2%

Vrsta seti